Dorpsontwikkeling

Woonraad

Geschreven door Arjan Lemmers
| |
Categorie:

Om het woningaanbod in Reek, zowel koop- als huurwoningen, af te stemmen op de vraag en behoefte, wordt er een projectgroep gevormd.

Projectgroep

Dorpsontwikkeling Reek, commissie Wonen is zomer 2017 gestart. Ons doel is ‘het dichter bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van wonen in Reek’.

De projectgroep wonen bestaat uit:

 • Arjan Lemmers
 • Willy Lemmers
 • Harrie van Dongen
 • Harrie van Casteren
 • Alison Eradus (ook bestuurslid Stichting Huurdersbelangen Landerd)
 • Mark van Gils
 • Sjors Franken
 • Guus Weitzel

Vindt U wonen ook een belangrijk onderwerp en wil U graag meewerken. Neem dan contact met ons op!

Inhoud


 

Speerpunten

De commissie is in 2017 t/m 2019 druk bezig geweest met de oriëntatie op de Reekse woningmarkt. We hebben gesprekken gevoerd met o.a. de gemeente, de woningbouwstichting, investeerders en bewoners.

Om de behoeften van de Reekse bewoners goed in kaart te brengen zijn we een samenwerking aangegaan met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en het project KRAKE (zie KRAKE).

De Reekse bevolking heeft aangegeven 2 belangrijke thema’s voor de leefbaarheid van het dorp te zien: goede voorzieningen en een goed woningaanbod.

Wat de goede voorzieningen betreft zijn wij als commissie erg blij met diversen initiatieven. Denk aan een supermarkt in het dorp, goede voorzieningen voor verenigingen (zoals het project Sport en Spel), het dorpshuis , de Linde en Onder Ons.

Echter, bij het thema van een goed woningaanbod is er nog veel werk te doen.

Starters- en Seniorenwoningen

Reek ervaart vooral knelpunten bij de groepen starters en senioren:

Veel senioren wensen bijvoorbeeld een moderne 0-treden woningen, met klein tuintje, liefst een extra hobbykamertje. Een woning met de nodige privacy , maar wel met de mogelijkheid tot contact met de vertrouwde dorpsgenoten.

Starters hebben uiteindelijk voorkeur voor een woning in Reek of in de omgeving van Reek. Bij voorkeur een koopwoning, maar zo lang dat niet lukt een huurwoning. De woonkosten, uitstraling en omgeving van de woning zijn belangrijke voorwaarden.

 

Sociale huurwoningen

Sociale huurwoningen zijn huurwoningen onder de sociale huurgrens (in 2020 is dit 737,14 euro per maand). Dit segment wordt sterk gereguleerd door de overheid.

De Reekse bevolking ervaart dat er te weinig goede sociale huurwoningen zijn. Het is soms moeilijk te begrijpen dat mooie (senioren) huurwoningen worden toegewezen aan mensen van buiten het dorp in plaats van aan dorpsgenoten op de wachtlijst.

Bij sociale huurwoningen is een kwaliteitsverbetering van de huidige Mooiland seniorenwoningen zeer wenselijk. De seniorenwoningen rondom het dorpshuis zijn uit de jaren ‘70 en velen kunnen een opknapbeurt gebruiken.

De flatjes bij het Achilles terrein worden door de Reekse bevolking gezien als niet passend in deze wijk. Mogelijk wordt de ontwikkeling/aanpassing van dit woongebied meegenomen met de plannen voor het sport complex.

De commissie Wonen werkt samen met de Stichting Huurderbelangen Landerd en heeft geregeld overleg met de gemeente Landerd en Mooiland.

 

Toewijzing sociale huurwoningen Mooiland

Reekenaren zien graag een voorkeursregeling voor mensen gebonden aan Reek bij toewijzing van sociale huurwoningen. Er zijn echter vanuit Den Haag strenge regels opgelegd aan het toewijzingen van sociale huurwoningen. Om kosten voor huursubsidie te verlagen en scheef-huur tegen te gaan zijn er tegenwoordig strikte minimum en maximum inkomsenseisen voor huurwoningen. Mooiland is hieraan gebonden.

Verder worden de toewijzingsregels bepaald door de gemeente en Mooiland. We pleiten bij de gemeente om een actiever beleid: ze heeft namelijk de mogelijkheid om bepaalde groepen woningen aan te wijzen die naar woningzoekenden gaan die economisch of maatschappelijk aan de gemeente of regio gebonden zijn.

We hebben opgemerkt dat maar weinig Rekenaren bekend zijn met de huidige toewijzingsregels. De regels zijn de laatste jaren flink veranderd:

 • 80% van de woning wordt toegewezen op basis van inschrijfduur, 20% door loting.
 • Voor een toewijzing van een woning moet aan de inkomens (en mogelijk andere) voorwaarden voldoen.
 • U moet zelf de beschikbare woningen in de gaten houden op https://www.mijnwoningzoeken.nl en snel reageren.

Ook zien we dat er de nodige onbekendheid en onduidelijkheid is rondom het toewijzingsbeleid. Het is een complex procedure waarbij sommige (toekomstige) huurders ondersteuning nodig hebben.

Reek heeft ruim 140 huurwoningen. Daarvan wisselt gemiddeld 7 woningen per jaar (5%) van huurder. Van deze 7 woningen voldoet maar een deel aan de eisen en restricties voor een specifieke huurder. De gemiddelde inschrijfduur bij Mooiland is ongeveer 3 jaar.

Kortom: het bemachtigen van een door jou gewenste woning betekent dat je jaren vooruit moet plannen en op het juist moment in actie moet komen!

 

Aanbod middenhuur

Middenhuur is het segment huurwoningen met een prijs van 737-1000 euro huur per maand.

In Reek is er ongeveer 1 woning beschikbaar boven de sociale huurgrens. Dit betekent dat er voor een hele groep Rekenaren, die buiten de inkomenseisen voor sociale huurwoningen vallen, er geen huurwoningen zijn.

Om dit gat in het aanbod op te vullen, willen we graag particuliere (ver)huur stimuleren. We denken hierbij aan huurwoningen tussen 730-1100 euro huur.

 

Nieuwbouw woningen

De nieuwbouw woningenmarkt is op dit moment  – na moeilijke jaren - weer goed op gang. In Reek is het aanbod echter minimaal: slechts enkele grote zelfbouw percelen.

Bij starters en senioren is er behoefte aan een kant-en-klaar plan binnen een project, waarbij vooraf het eindresultaat en prijs duidelijk zijn. Voor starters en doorstromers blijft er ook grote behoefte aan zelfbouw percelen.

 

Nieuwbouw op 'Achterlaatlocatie Tennisbaan en Rekelhof'

We kijken uit naar het realisatie van project Sport en Spel en het vrijkomen van het terrein rondom de Rekelhof, de tennisbaan en het aansluitend voetbalveldje voor nieuwbouw. We streven naar een gebalanceerd bouwplan met o.a. nieuwbouw woningen voor senioren en starters, (particuliere) huurwoningen en zelfbouw percelen in combinatie met het nodige groen.

We verwelkomen initiatieven voor nieuwe woonvormen zoals hofjes, een woon-mantelzorgcomplex en/of tiny houses.

Helaas zijn de bouwkosten de laatste jaar flink gestegen. De verkoopprijs van een starterswoning is sterk gestegen richting 250.000 euro a 300.000 euro. Realisatie van huurwoningen met een huurprijs van 700-1000 euro per maand is met de huidige grondprijzen en bouwkosten lastig.

Daarom is er bij de gemeenteraad aandacht gevraagd voor een punt uit het coalitie akkoord: een actief grondprijsbeleid in Reek, met prijsdifferentiatie, om realisatie van zowel huurwoningen als betaalbare starters woningen mogelijk te maken.

Ook zien we graag dat monumentale panden in Reek behouden blijven en op een nuttige manier voor Reek kunnen worden ingezet.

 

Voorlichting

De huur-  en woning markt is een complex gebeuren. Zo is het toewijzingsbeleid van de sociale huurwoning  ingewikkeld. En zijn er diversen regelingen om de eigen woning duurzamer te maken of aan te passen om ze lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

De commissie Wonen beschouwt het derhalve als actiepunt om goede voorlichting en informatie aan de Reekse bevolking te geven om zo slagvaardig te kunnen handelen in de huidige woningmarkt. In overleg met de gemeente, Mooiland, St. Huurdersbelangen Landerd en de zorg coöperatie moet worden gekeken hoe we Reekenaren kunnen helpen bij deze complexe regelingen.

 

Woonomgeving

De Reekse bevolking is trots op enkele mooi straten in Reek b.v. de Heijtmorgen en de Schaijksestraat. Reek is ook trots op haar mooie monumentale panden, zoals de kloosters, het Smitshuis, de kerk, de witte molen en de monumentale boerderijen.

We zien graag dat deze gebouwen op een nuttige manier worden gebruikt om zo het behoud op langere termijn te waarborgen. Behoud van deze gezichtsbepalende panden is dan ook voor ons een aandachtspunt.

Ook moet er meer aandacht zijn voor de omgeving rondom de sociale huurwoningen. Rondom sommige woningen ziet het er rommelig en onverzorgd uit en dat komt het imago van Reek niet ten goede. Reek ziet ruimte voor verbetering bij de inrichting en het onderhoud van het openbare groen.

 

(terug naar inhoud)


 

Onderzoek naar de leefbaarheid van de woonsituatie en de woonomgeving: KRAKE/HAN

De Woonraad heeft in 2018 en 2019 in samenwerking met het project 'Krachtige kernen' van Hogeschool Arnhem/Nijmegen een woononderzoek uitgevoerd. Het resultaat van dit onderzoek is belangrijk basis de Woonraad's speerpunten.

Meer informatie is te vinden op de pagina KRAKE/HAN onderzoek.

(Terug naar inhoud)


 

Uitvoering en actiepunten

De Projectgroep Wonen heeft naar aanleiding van benoemde speerpunten een uitvoeringsplan voor 2020:

Actiepunten Status
Verbeteren huurwoningen rondom 't Wapen Gestart
Voorlichting inschrijf mechanism Mooiland Gestart
Feedback Reekse bevolking: publicatie speerpunten Woonraad Gestart
Onderzoek naar particuliere verhuur Gestart
Verbeteren huurwoningen bij het Achilles terrein Open

 

Actiepunten 2019:

Actiepunten Status
Vormen woonraad/wooncommissie Gereed
Opdracht formuleren Gereed
Onderzoek Reek door de ogen van haar inwoners Gereed
Woonvisie en woonwensen in beeld brengen (enquête)  Gereed
Interviews woonwensen doelgroepen Gereed
Leefbaarheidsnota Reek Gereed
Overleg met gemeente over invullen woonbehoefte Reek  Loopt

(Terug naar inhoud)


 

Relevante links

(Terug naar inhoud) 


KRAKE/HAN onderzoek

Geschreven door Arjan Lemmers
Categorie:

De Woonraad heeft in 2018 en 2019 in samenwerking met het project 'Krachtige kernen' van Hogeschool Arnhem/Nijmegen een woononderzoek uitgevoerd. Het resultaat van dit onderzoek is belangrijk basis de Woonraad's speerpunten.

Het doel van Krake is het onderzoeken en bevorderen van 'Leefbaarheid en sociale toekomstbestendigheid in kleine dorpen in het grensgebied'.

In Reek bestond het onderzoek bestond uit 3 onderdelen:

 1. Huis-aan-huis enquete met vragen over wonen, woonomgeving en leefbaarheid.
 2. Foto’s over de woonsituatie gemaakt door en door de ogen van inwoners met hun verhaal erbij.
 3. Diepte-interviews met senioren en jongeren.

Dit onderzoek heeft geresulteerd in een leefbaarheidsnota over Reek met conclusies en aanbevelingen.

Resultaten:

 

 

 

Disclaimer

Geschreven door Beheerder Juul de Louw
Categorie:

Disclaimer voor www.dereek.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.dereek.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stg. Dorpsontwikkeling Reek. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stg. Dorpsontwikkeling Reek is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stg. Dorpsontwikkeling Reek.

Geen garantie op juistheid

Stg. Dorpsontwikkeling Reek streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Stg. Dorpsontwikkeling Reek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Dorpsontwikkelingsplan

Geschreven door Guus Weitzel
Categorie:

De eerste versie van het dorpsontwikkelingsplan "Reek goed voor mekaar" is in mei 2015 gepresenteerd en is een dynamisch plan met 12 actiepunten. In mei 2020 is versie 2.0 gepresenteerd, waarbij het actieplan is uitgebreid met een 13e actiepunt, het Wapen van Reek

Download het dorpsontwikkelingsplan

Wilt u het dorpsontwikkelingsplan lezen, dan kunt u het hier downloaden:

Actiepunten

Het dorpsontwikkelingsplan omvat de volgende actiepunten:

 1. Het oprichten van een woonraad/wooncommissie
 2. Het oprichten van een gezamenlijke inkooporganisatie
 3. Het realiseren van een aantrekkelijk dorpshart en verbinding maken tussen (diverse) groene plekken
 4. Het bevorderen van evenementen in Reek
 5. Het versterken van de samenwerking tussen verenigingen
 6. Het profileren en ontwikkelen van een jeugd zorgcluster, Reek als jeugd zorgdorp
 7. Samenwerking in de zorg: professionals en vrijwilligers(organisaties)
 8. Het zorgen voor voldoende faciliteiten voor ondernemers
 9. Het realiseren van betekenisvolle invulling van Reek Zuid
 10. Het versterken van de relatie burger-overheid
 11. Communicatie
 12. De toekomst van de kerk, herbestemming van het kerkgebouw
 13. Het Wapen van Reek

Onder projecten vindt u meer informatie over de status en invulling van de verschillende actiepunten.

Dorpsontwikkeling

Geschreven door Guus Weitzel
Categorie:
Dorpsbijeenkomst over dorpsontwikkeling in Reek

Initiatief

In november 2013 organiseerde Vereniging Ondernemend Reek een bijeenkomst waarbij Mark van Gils van de Plannendokter en Jeroen van den Berg van BuroQZ een lezing hielden over de toekomst van kleine dorpskernen. Tijdens deze avond werd duidelijk dat trends als vergrijzing, jongeren die wegtrekken naar de grote steden en de participatiesamenleving grote impact hebben op de leefbaarheid in kleine kernen. Dit zette de aanwezigen aan het denken en de conclusie was dat je feitelijk twee keuzes hebt: of je doet niets en laat het op je afkomen, of je komt in actie en probeert de leefbaarheid in je dorp te verbeteren en te vergroten.

Bijeenkomsten over dorpsontwikkeling

Een aantal inwoners heeft na die avond de handschoen opgepakt en het initiatief genomen om tot een dorpsontwikkelingsplan te komen. Om het animo in het dorp te peilen is in september 2014 een dorpsbijeenkomst georganiseerd. Het animo bleek groot. Vervolgens zijn er rondom de thema's wonen, welzijn en ondernemen bijeenkomsten georganiseerd waarbij trends en ontwikkelingen werden omgezet in kansen en mogelijkheden. Met de betrokkenheid van vele inwoners is hieruit een dorpsontwikkelingsplan met 12 actiepunten ontstaan dat in mei 2015 is gepresenteerd.

Stichting Dorpsontwikkeling Reek

Geschreven door Guus Weitzel
Categorie:

Stichting Dorpsontwikkeling Reek is opgericht om het dorpsontwikkelingsproces in Reek vorm te geven. De stichting stelt zich ten doel dorpsontwikkeling in Reek te initiëren, te stimuleren, te faciliteren en de actiepunten die hieruit voortkomen onderling goed te coördineren.

 

Stichting en initiatiefgroep

De stichting/initiatiefgroep bestaat uit:

 

Naam Aandachtsgebieden
Guus Weitzel Gezamenlijke inkoop, sport en spel, participatie, Reek Zuid
... Wonen, zorg, kerk
Gonny van Boxtel Zorg, Wapen van Reek, ondernemen
Emil Kolsteeg Dorpshart, ommetjes, dijkverbetering

 

Contact

Heeft u vragen, suggesties, nieuwe ideeën, of wilt u zich aanmelden voor een projectgroep, neem dan contact met ons op.

Social media

Volg dorpsontwikkeling Reek ook op onze Facebook pagina