Bedrijventerrein Reek Zuid

Invullling van bedrijventerrein Reek Zuid
Geschreven door Guus Weitzel
Categorie:

Het realiseren van een betekenisvolle invulling van bedrijventerrein Reek Zuid.  

Invulling van het bedrijventerrein

Sinds het vertrek van ITC Holland naar Oss gebeurt er relatief weinig op het bedrijventerrein Reek Zuid. Gebleken is dat de insteek van de gemeente om dit terrein allen beschikbaar te stellen voor de combinatie woon-werken te weinig animo oplevert. De inwoners van Reek hebben aangegeven dat het voor de leefbaarheid van het dorp van groot belang is dat hier bedrijvigheid ontstaat. Dit geeft nieuwe toeloop naar het dorp en creëert werkgelegenheid.

Verruiming van de mogelijkheden

Op aandringen vanuit de politiek en vanuit het dorp heeft de gemeente de vestigingsmogelijkheden op het bedrijventerrein in de loop van 2016 verruimd. Het bedrijventerrein is nog altijd alleen geschikt voor categorie 1 en 2 bedrijven, maar de eis woon-werken is losgelaten. Dit geeft een ruimere mogelijkheid tot invulling van het bedrijventerrein.

Vestiging van detailhandel

In mei 2017 heeft de Aldi aangegeven zich graag op Reek Zuid te willen vestigen. De gemeente heeft dit echter niet toegestaan. De reden hiervoor is dat deze wens niet past in het supermarktenbeleid van de gemeente Landerd. De inwoners van Reek kunnen zich niet vinden in deze beslissing en de gehanteerde argumentatie. Er is een actiegroep opgericht en handtekeningenactie gestart om de gemeente te overtuigen de vestiging van een Aldi toch toe te staan. Dit heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 1 juni 2017, waarbij er maar liefst 2.630 handtekeningen voor de komst van een Aldi zijn aangeboden. Uitkomst van deze vergadering was dat er een onderzoek uitgevoerd ging worden naar het vestigen van detailhandel op Reek Zuid.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau DTNP. Er heeft hierbij onder andere een gesprek plaatsgevonden met Vereniging Ondernemend Reek, actiegroep Aldi en Stichting Dorpsontwikkeling Reek. Op 7 november 2017 hebben wij het onderzoeksrapport ontvangen. De kwaliteit van dit rapport was ver onder de maat. DTNP is niet in staat gebleken op juiste wijze de effecten van de komst van een Aldi op bedrijventerrein Reek Zuid goed in kaart te brengen. Middels een brief aan de gemeenteraad hebben Vereniging Ondernemend Reek, actiegroep Aldi en Stichting Dorpsontwikkeling Reek aangegeven dat op basis van dit rapport geen beslissing kan worden genomen of een Aldi zich wel of niet op bedrijventerrein Reek Zuid kan vestigen. 

In de raadsvergadering van 8 februari 2018 is het rapport in de gemeenteraad besproken. Een meerderheid van de gemeenteraad bleek het met ons eens dat het rapport niet de juiste antwoorden geeft. Afgesproken is dat er een nieuw onderzoek komt waarbij de Provincie Noord-Brabant wordt gevraagd advies in te winnen bij de Retailadviescommissie over deze kwestie. 

Actiepunten Status
Dorpsbijeenkomst inzake Aldi Gereed
Samenstellen actiegroep Gereed
Handtekeningenactie Gereed
Inspreken raadvergadering en aanbieden handtekeningen Gereed
Gemeentelijk onderzoek naar vestiging detailhandel op Reek Zuid Gereed
Vervolgonderzoek effectenanalyse Aldi op Reek Zuid Loopt